Close
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Αναζήτηση
Πίσω στο Ιστολόγιο

Γενικές αρχές ασφαλούς εργασίας σε ύψος

Γενικές αρχές ασφαλούς εργασίας σε ύψος

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Τα μέσα ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε ύψος πρέπει να επιλέγονται μόνο όταν και όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση μέτρων καθολικής προστασίας (σκαλωσιές, πατάρια εργασίας κ.λ.π.), ή όπου η εργασία διαρκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η ατομική προστασία από πτώσεις από ύψος απαρτίζεται από τρία αδιάσπαστα συστατικά:

  • Σύστημα πρόσδεσης για το σώμα.

  • Σύνδεσμος πρόληψης πτώσης.

  • Ένα σύστημα αγκύρωσης.

Ανάλογα με την φύση της εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι ασφάλισης και τύποι εξοπλισμού.      

 

Σύστημα παρεμπόδισης

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ:  Σκοπός αυτής της μεθόδου αυτής είναι να εμποδιστεί ο εργαζόμενος από το να φτάσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος.

Βασικός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: Ζώνη συγκράτησης + ιμάντας  + Σύστημα αγκύρωσης

Πρότυπα: EN361. EN358; EN354; EN795; EN362  

 

 

 

Σύστημα συγκράτησης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ:  Σκοπός αυτής της μεθόδου εργασίας είναι να επιτρέπεται στον εργαζόμενο να κινείται ελεύθερα με ασφάλεια ενώ τα χέρια του παραμένουν ελεύθερα για να μπορεί να εργασθεί (π.χ. σε πυλώνα).  Εάν υπάρχει κίνδυνος πτώσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα προστασίας από πτώσεις.

Βασικός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: Ζώνη ασφαλείας + ιμάντας + σύστημα αγκύρωσης.

Πρότυπα: EN361. EN358; EN795; EN362 ...  

 

 

 

Σύστημα συγκράτησης από πτώση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ: Ο σκοπός αυτής της μεθόδου εργασίας είναι να συγκρατήσει τον εργαζόμενο σε περίπτωση πτώσης και να τον κρατήσει αναρτημένο στις καλύτερες δυνατές συνθήκες μέχρι να του παρασχεθεί βοήθεια. Ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας από πτώση θα πρέπει να μειώνει κατά το δυνατό το ύψος πτώσης και να απορροφά όσο το δυνατό περισσότερη ενέργεια για να μειώθουν οι δυνάμεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα κατά την πτώση.

Βασικός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: Σύστημα πρόσδεσης / ζώνη ασφαλείας + ανακόπτης πτώσης + σύστημα αγκύρωσης.

Πρότυπα: EN361. EN353-1, EN 353-2. EN355; EN360; EN795; EN362

 

 

 

 

Σύστημα εργασίας σε κλειστούς χώρους

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:  Αυτή η μέθοδος εργασίας επιτρέπει στον εργαζόμενο να εργασθεί μέσα σε κλειστούς χώρους όπως δεξαμενές, δίκτυα αποχετεύσεων, σιλό κ.λ.π. και του παρέχει τη δυνατότητα να ανασηκώνεται ανά πάσα στιγμή από ψηλά. Όπως είναι φυσικό, η μέθοδος εργασίας αυτή απαιτεί να υπάρχει και δεύτερος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Βασικός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: Σύστημα πρόσδεσης / ζώνη ασφαλείας + ιμάντας + σύστημα ανύψωσης (βαρούλκο κ.λπ.) + σύστημα αγκύρωσης.

Πρότυπα: EN361. EN360 + EN1496. EN795; EN362

 

 

 

Σύστημα διάσωσης

 

ΔΙΑΣΩΣΗ: Η τεχνική αυτή είναι η πιο ευαίσθητη, αφού χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε από έναν μόνο διασώστη που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και εξοπλισμό, είτε με την βοήθεια ενός ή περισσοτέρων ατόμων.  Σκοπός της μεθόδου είναι να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο θύμα για την απομάκρυνση του και την μεταφορά του σε ασφαλές μέρος.

Βασικός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: Πλήρες σύστημα πρόσδεσης σώματος + ανακόπτης πτώσης + εξοπλισμός διάσωσης + σύστημα αγκύρωσης.

Πρότυπα: EN361. EN1496; EN1498; EN341; EN1865; EN795; En362 ...

 

 

 

 

Σύστημα πρόσβασης με σχοινί

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ: Η τεχνική της πρόσβασης με σχοινί πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση άλλων ασφαλέστερων συστημάτων πρόσβασης. Ο βασικός εξοπλισμός πρόσβασης με σχοινί πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανακόπτη πτώσης.

Βασικός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί: Πλήρες σύστημα πρόσδεσης σώματος + ανακόπτης πτώσης + + σύστημα αγκύρωσης.

Πρότυπα: EN361. EN358; EN 813; EN341; EN567; EN12841; EN12278; EN795; En362 ...

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή οποιασδήποτε από τις παραπάνω τεχνικές απαιτεί συχνή και σωστή εκπαίδευση και εξάσκηση για να είναι αποτελεσματική.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Ανάμεσα στους κανονισμούς, δύο Ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν υιοθετηθεί για την ασφαλή εργασία σε ύψος:

 

  • Οδηγία 89/656/CEE της 30 Νοεμβρίου 1989, που καλύπτει την χρήση Ατομικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ), (για χρήστες).
  • Οδηγία 89/686/CEE της 21 Δεκεμβρίου 1989, που καλύπτει τον σχεδιασμό των ΜΑΠ (για κατασκευαστές).

Ο όρος ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) χρησιμοποιείται για να περιγράψει "οποιαδήποτε συσκευή ή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να φοριέται ή να κρατείται από τον εργαζόμενο με σκοπό την προστασία του από έναν ή περισσότερους κινδύνους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ή την σωματική του ακεραιότητα. 

Η οδηγία 89/686/CEE ταξινομεί τα ΜΑΠ σε διάφορες κατηγορίες, και για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ΜΑΠ ορίζει τις μεθόδους πιστοποίησης και τις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει ο εξοπλισμός να καλύπτει.

  • Type I PPE : minor risks: (intended to protect against superficial injuries), the manufacturer does a CE self-certification.He declares that, when new, the PPE conforms to the requirements of the directive. His personal responsibility is engaged. The product is then marked CE.
  • Type II PPE : Intermediate risks: (intended to protect against mechanical, thermal and chemical risks) the manufacturer makes an application for a CE inspection, accompanied by the technical file of the PPE to one of the 80 notified European laboratories, which proceeds with a series of tests and studies the file with a view to attributing an EC Type-Examination Certificate (TEC) if the PPE conforms to the requirements.
  • Type III PPE : mortal danger: (intended to protect against mortal danger or risks of irreversible health damage), the manufacturer has the choice for the surveillance of the manufacture of his product between the CE finished product guarantee system (11A), or the CE quality assurance system with production monitoring (11B). Previous to this he should have performed the same process as for intermediate risk PPEs.

Τα ΜΑΠ που προορίζονται για προστασία από πτώση ανήκουν στην κατηγορία III.  Η σήμανση CE είναι απαραίτητη για τον εξοπλισμό όλων των κατηγοριών. Τα προϊόντα που πιστοποιούνται με τον τρόπο αυτό φέρουν σήμανση CE και σήμανση της κατηγορίας III. Κάθε πιστοποιημένο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης, καθώς και την ημερομηνία λήξης.

Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στα εναρμονισμένα πρότυπα EN.

Σχόλια
Αφήστε το σχόλιο σας Κλείσιμο Φόρμας
a view component